Колеги, моля използвайте, тези реквизити при взаимоотношения с постоянните контрагенти.

«Промишлена Бизнес Група» ООД

БУЛСТАТ: 7722335599
ДДС/VAT: 770601001

Юридически адрес:

1191, гр.София, бул. Европейски съюз 63, ет.3. «Промишлена Бизнес Група» ООД

Фактически адрес:

1191, гр.София, бул. Европейски съюз 63, ет.3. «Промишлена Бизнес Група» ООД

Банка:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
BIC 83001,
б/ска 0600001009977

Наименование на получателя:

«Промишлена Бизнес Група» ООД гр. София