Нагоре
Вишестоящо подразделение
Департамент - маркетинг  (ръководител – Виктория Твърдишка)