Екстранет е защитено работно пространство за взаимодействие с партньори, клиенти, доставчици, дистрибутори и други външни ползващи, които получават ограничен достъп за комуникация със сътрудниците от фирмата в рамките на една или няколко работни групи. Подробно

Авторизиране
Авторизиране

© 2001-2021 Bitrix, Inc.